5
Chi tiết mầm cầu
Đây là cầu dài 6 ngày được tạo với 2 vị trí 4-2-1 và 7-2-2 .
Quay